13 feb 2014
februari 13, 2014

Onze diensten

0 reacties

Wat is een bouwtechnisch onderzoek?

Een bouwtechnisch onderzoek is aan te bevelen bij aan of verkoop van uw woning. Op basis van ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden is er een sluitende controlemethodiek opgesteld.

Tijdens deze bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze methodiek toegepast. Op basis van deze inspectie wordt een keuringsrapport opgesteld.

Als inspecteur buitendienst wordt er toezicht gehouden op in uitvoering zijnde bouwplannen. Controle op het bouwen zonder of in afwijking van verleende vergunningen en houdt toezicht op gebruiksvergunning plichtige gebouwen.

Deze plannen worden beoordeeld in bouwtechnisch opzicht onder meer aan de hand van de Woningwet en het Bouwbesluit, de Bouwverordening en aanverwante wetgeving en beleidsregels.

Het project begeleiden door ARSA BMC is mogelijk vanaf het beginstadium, bij het opstellen van het Programma van Eisen, tot en met de oplevering van een project.

Een bouwvergunning is een gemeentelijke toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen.

Wilt u (ver)bouwen, dan is daarvoor in de meeste gevallen een bouwvergunning nodig; deze wordt afgegeven door de gemeente.

In de Woningwet is in artikel 40 bepaald, dat het veelal verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een vergunning. Onder bouwen verstaat men: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk opzetten, het vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk inrichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een bouwwerk of verbouwing spelen bouwtekeningen een belangrijke rol als informatiedrager.
Het kan zijn dat u van uw pand(en) geen tekeningen heeft, of dat deze tekeningen niet meer volledig zijn door bijvoorbeeld verbouwingen en/of uitbreidingen.